Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án, bài tập chia thì lớp 8 có đáp án

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

Bài tập giờ Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Our customs & traditions

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 8 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học tập kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. World
C. Worker
D. Word

Question 2: A. Beach B. Peach
C. Watch D. Chemistry

Question 3: A. Cultural
B. Communicate
C. Music
D. Student

Question 4: A. Leisure
B. Furniture
C. Feature
D. Nurture

Question 5: A. Mind B. Fire
C. Kit
D. Socialize

Question 6: A. Weird B. Relax
C. Netlingo
D. Detest

Question 7: A. Craft
B. Game
C. Communicate
D. Bracelet

Question 8: A. Centre
B. Detest C. Leisure
D. Relax

Question 9: A. Addicted
B. Adore
C. Satisfied
D. Virtual

Question 10: A. Socialize
B. Window
C. Netlingo
D. Communicate

Question 11: A. Hooked
B. Addicted
C. Watched
D. Shopped

Question 12: A. Watching
B. Relax
C. Satisfied
D. Cultural

Question 13: A. Leisure
B. Detest C. Sociable
D. Spend

Question 14: A. Craft
B. Addicted
C. Centre
D. Cook

Question 15: A. Netlingo
B. Saiisfied
C. Window
D. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /k/ các đáp án sót lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʌ/ những đáp án sót lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɑː/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i/ những đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /æ/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /id/ những đáp án sót lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /s/ các đáp án còn sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ɜ:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. Hang
B. Hanging

C. Khổng lồ hang
D. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. On
B. Of

C. To
D. At

Question 3: We need a craft ___________ to vày dome DIYs.

A. Kit
B. Street

C. Bracelet
D. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. Cultural
B. Leisure

C. Hooked
D. Addicted

Question 5: Anna wants lớn ___________ the team so much.

A. Join
B. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. Shop
B. Shopping

C. Khổng lồ shop
D. Shopped

Question 7: The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. Netlingo
B. Activity

C. Event
D. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. Down
B. Up

C. To
D. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. Communicating
B. Relaxing

C. Joining
D. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. Hooked
B. Hanged

C. Addicted
D. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. Relaxed
B. Joined

C. Satisfied
D. Detested

Question 12: What vì you often ___________ at leisure time?

A. Go
B. Do

C. Get
D. Have

Question 13: bởi you think friendship on the internet is ___________?

A. Satisfied
B. Cultural

C. Virtual
D. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. Leisure
B. Relaxing

C. Cultural
D. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. Center
B. Area

C. Window
D. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với anh em vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm những gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ bằng tay thủ công

Dịch: chúng tôi cần 1 cỗ đồ bằng tay thủ công để làm các sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn

Dịch: chuyển động giải trí ưa thích của khách hàng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: gia nhập vào nhóm

Dịch: Anna rất ao ước tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ ko kể cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi dạo ngắm đồ bên cạnh cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn ngữ dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người tiêu dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo mối quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm bạn qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi hết sức ghét thủ thỉ với mấy người kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: chúng ta có say mê làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ưa thích với đồ vật gi

Dịch: cha mẹ sẽ ăn nhập với tác dụng học tập của người tiêu dùng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? câu hỏi làm gì

Dịch: bạn thường làm gì vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ có trên mạng

Dịch: bạn có nghĩ tình các bạn trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã có lần tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở quanh vùng bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: tất cả bao nhiêu bạn đang làm việc trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What bởi vì you often vày when you have không lấy phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends & relatives. My mother taught me to lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to lớn learn lớn make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to lớn make scarfs and pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. True
B. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. True
B. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. True
B. False

Question 4: Alice surf the internet for information on collage making.

A. True
B. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube clip on puppies.

A. True
B. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bạn dạng thân tôi thích có tác dụng đồ bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi có một bộ đồ thủ công để có tác dụng các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My mother taught me khổng lồ make bracelets”.

Dịch: bà mẹ tôi dạy biện pháp làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “I want to learn to lớn make photo collages & frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm ảnh ghép và khung ảnh nữa. Chính vì như thế tôi vẫn lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to lớn make scarfs và pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã với đang tìm kiếm thấy rất nhiều đoạn clip youtube có lợi dạy phương pháp làm khăn quàng và áo len ấm chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The British spend their không tính phí time in different ways. People generally use it lớn relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their free time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. Và in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. On
B. In
C. At
D. For

Question 7: A. The most
B. Most
C. More
D. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. Spend
B. Spends
C. Spending
D. Lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng không ít người cũng thâm nhập các hoạt động tình nguyện, nhất là cho những tổ chức từ bỏ thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu nhất với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con người dành rất nhiều thời gian sinh hoạt nhà, nơi hoạt động giải trí phổ biến nhất là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: đánh dấu

Dịch: Mọi tín đồ thường ghi băng lại những chương trình đang phát giúp xem lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành riêng thời gian làm gì

Dịch: tín đồ ta cùng dành nhiều thời gian lướt web và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: cùng vào ngày thu nó được thay bởi “Tự làm phần lớn thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời hạn tân trang đơn vị và thay thế sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questions

A favourite pastime with children and adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets & sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday and Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out to lớn cheer the pint-sized Asiatic horses và jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, and other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near chảy Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers và machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vày children vì chưng with crickets?

A. Sell
B. Play

C. Talk
D. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. Monday
B. Tuesday

C. Saturday
D. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vày Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Children catch crickets and sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và xuất bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa chiến được tổ chức triển khai vào vật dụng 7- công ty nhật ở ngoại thành Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: tiền cá cược khôn cùng lớn, với lãi suất được chuyển vào ngân khố giang sơn phía phái mạnh Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis.”.

Dịch: các sự khiếu nại thể thao khác bao gồm bóng đá, trơn rổ, bóng chuyền, bơi lội lội, đạp xe đường dài, ping pong và tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: có rất không nhiều sân golf ở miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day vày you spend on playing game?

B. How much time a day vì you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vì chưng a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vị a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm gì

Dịch: các bạn dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để đùa game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân chia thời hiện nay tại dứt vì gồm trạng tự “just”

Dịch: Nick vừa mới sắm một đĩa CD dân ca nước ta và anh ấy nghĩ về anh ấy sẽ tận thưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không lo làm nhiều bài bác tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + thứ + buổi

Dịch: Marie phù hợp đi ngắm thứ ở siêu thị với đồng bọn vào về tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại sao bọn họ không…

Dịch: tại sao bọn họ không giúp phụ huynh chút các bước sửa chữa trị tự có tác dụng nhỉ?


Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What lượt thích she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old khổng lồ get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough to lớn get married.

D. She is not enough old khổng lồ get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận đồ vật gi từ ai

Dịch: Lan cảm nhận lá thư từ đứa bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn ngưỡng mộ của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc với enough: “be + adj + enough + to V”: đủ…để làm gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N sử dụng để mô tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là một trong những cô nhỏ xíu xinh xắn gồm mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Khổng lồ sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Xem thêm: 4 Bài Tập Tạ Chân Tăng Chiều Cao Lên Với Phương Pháp Đeo Tạ Chân?

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm đồ thủ công bằng tay thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh động từ đứng đầu câu hễ từ phân chia số không nhiều

Dịch: Ngồi trước laptop hàng giờ rất mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vị vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vày vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: ko thích làm gì

Dịch: Anh ấy không ưng ý chơi những trò nghịch trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm những gì hơn làm những gì

Chương trình giờ Anh lớp 8 có khá nhiều kiến thức ngữ pháp quan tiền trọng, vừa mang tính chất nền tảng và cũng có sự nâng cấp nhất định so với những lớp dưới. Bởi vì vậy, nhằm tiếp chiếm được lượng kỹ năng này, học viên không chỉ cần phải có sự chăm chỉ, lắng nghe bài trên lớp nhưng mà cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên, làm phong phú và đa dạng các bài tập sinh sống nhà. Bài viết dưới đây vẫn điểm lại một trong những phần ngữ pháp đặc biệt quan trọng và đặc biệt kèm theo một số đề minh họa bài tập giờ Anh lớp 8 rõ ràng để chúng ta học sinh hoàn toàn có thể tham khảo và ôn luyện, từ đó củng nạm thêm kiến thức của mình.

Tóm tắt kỹ năng tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại các thì vẫn học sinh hoạt lớp dưới: lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn, thừa khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ có tác dụng quen với một số trong những thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây vì đã có sự chuẩn chỉnh bị, thu xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn dựa vào địa thế căn cứ ở hiện tại tại

S + am/ is/ are + going lớn + V…

Quá khứ tiếp diễn: mô tả hành cồn đang xẩy ra tại một thời điểm trong thừa khứ, hành động này đang xảy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: biểu đạt hành hễ đã xẩy ra trong thừa khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu trúc này sẽ sở hữu các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một trong những câu thụ động dạng quan trọng đặc biệt cần để ý sẽ có kết cấu khác với kết cấu trên: câu thụ động với think/ believe/ say, câu thụ động với have, get, make với need.

Câu trần thuật (Câu con gián tiếp): tùy thuộc theo câu thẳng có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu cầu, mong xin, ra lệnh, kể nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp sẽ có cấu tạo tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) to
V…

Câu nai lưng thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ được chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: có 4 loại

Loại 0: diễn đạt sự thật hiển nhiên hoặc thói quen.

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: miêu tả sự việc rất có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn đạt sự việc không có thật ở hiện tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: diễn đạt sự việc không có thật trong quá khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội nghịch thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài kết cấu khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + to V…

Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn giải đáp đúng


Hoa got used to lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going lớn drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want to lớn get more …………, please liên hệ Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To lớn wait D. Waited

7. He says he’s been to ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phạt âm khác với đa số từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân tách dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. To lớn Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East và (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu cần sử dụng từ trong ngoặc

There is no building in the đô thị higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His oto runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….


I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to gọi them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used lớn hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used khổng lồ spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used khổng lồ live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vày many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ tương thích vào nơi trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January và ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho phần gạch chân

……………………………………………………………………?

Hoa went to lớn school late this morning because her bike broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used to live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam giới often walks to school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful và friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………


My hobbies are playing sports & reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn giải đáp đúng để xong đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round & round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

 

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Khổng lồ B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

ba and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going to lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to vị the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I lớn dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years và he doesn’t want lớn move to other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………


My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Lớn follow B. Following C. To lớn following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. Lớn sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… to award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau cùng điền T (True) hoặc F (False)


London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back lớn the Romans. It is a city of historic building and churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The đô thị is famous for its shopping và department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings và churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to lớn travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To the zoo very often. Lan và Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In tp hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ tất cả phần gạch chân được phát âm không giống với hồ hết từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng các đề ôn tập mà bài viết cung cấp trên đây đang là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố bền vững kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án chi tiết

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will vày 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening lớn fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For


5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go lớn school late this morning?

2. What bởi vì you have to vày every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to lớn live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does phái nam go khổng lồ school?

7. What subjects vày you need to lớn improve?

8. By whom was he made lớn work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me lớn give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me khổng lồ help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports & reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in


4. I => me 9. With => from

5. Learning => to learn 10. & => but

Đề 3: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program lớn save natural resources and money for the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.