Tranh Đức Phật Tọa Đài Sen Dưới Gốc Cây Bồ Đề Tập 53 ( Cuối )

Khung: mộc thôngViền khung: vật liệu nhựa Composite.

Bạn đang xem: Dưới gốc cây bồ đề

Chất liệu in ấn: vải Canvas.Xuất xứ: Việt Nam.Bảo hành: 1 năm.
150.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35313,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-vien":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"40x60","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"tranh-canvas-co-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","alt":"tranh canvas cu00f3 viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17665,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35314,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"60x90","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"tranh-canvas-co-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","alt":"tranh canvas cu00f3 viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17665,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35315,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"80x120","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"tranh-canvas-co-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","alt":"tranh canvas cu00f3 viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-co-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17665,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35316,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"khong-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"30x40","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"tranh-canvas-khong-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","alt":"Tranh canvas khu00f4ng viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17666,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35317,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"khong-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"40x60","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"tranh-canvas-khong-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","alt":"Tranh canvas khu00f4ng viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17666,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35318,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"khong-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"60x90","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"tranh-canvas-khong-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","alt":"Tranh canvas khu00f4ng viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17666,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35319,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-vien":"khong-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"80x120","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"tranh-canvas-khong-vien","caption":"","url":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","alt":"Tranh canvas khu00f4ng viu1ec1n","src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","srcset":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg 600w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg 300w, https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://khungtranhre.com/wp-content/uploads/2022/05/tranh-canvas-khong-vien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17666,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"TT0291","variation_description":"","variation_id":35320,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Mẫu viền


Bức tranh phật thích hợp Ca ngồi thiền tịnh dưới gốc cây người thương Đề với gương mặt hiền từ, nhân từ với kiểu cách ung dung, bình thản. để giúp cho chúng ta an yên, xua tung đi mọi ưu phiền trong cuộc sống. 

Giới thiệu bức tranh Phật ham mê ca dưới gốc nhân tình Đề

Bức tranh phác thảo hình hình ảnh Đức Phật thích hợp ca với gương mặt nhân hậu, nhân hậu đang ngồi thiền định ấn (đặt ngửa nhị bàn tay trong lòng đùi nhằm tọa thiền) dưới gốc cây nhân tình đề. Tranh được sản xuất hoàn tác bằng tay thủ công bằng tay, những người nghệ nhân bằng tay nghề lâu năm của bản thân đã thổi hồn vào bức tranh tạo nên bức tranh trở nên tấp nập và gồm hồn.

*
Phật phù hợp Ca bên dưới gốc người tình Đề

Bức tranh Phật thích ca được thiết kế bằng vật liệu đá quý với đá chào bán quý tự nhiên thiên nhiên. Cùng đóng trong size gỗ gõ đỏ, giúp tăng sự trọng thể và trang nghiêm cho bức tranh.

Các công đoạn tạo ra một tranh ảnh đá quý

Từ gần như viên rubi thô sơ, các nghệ nhân mài dũa thành các form size khác nhau tiếp nối gắn ghép một cách thủ công toàn cỗ trên nền tấm Mica. Khéo léo cẩn thận đến từng đưa ra tiết, sử dụng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mới hoàn toàn có thể thổi hồn vào bức tranh tạo cho tác phẩm trở phải sống động . Kế tiếp dùng keo chuyên dụng gắn lại, rồi phơi khô. Được làm kỹ lưỡng và cẩn thận như vậy nên bức tranh tất cả độ bền không nhỏ 20-30 năm không bạc tình màu, bong tróc.

Khung tranh được làm bằng Nhựa hạt lõi thép Đài Loan, gỗ quý cao cấp . Toàn thể các bức tranh đều có móc treo chắc chắn là và dễ dãi tháo lắp.

Ý nghĩa bức ảnh Phật ưng ý Ca bên dưới gốc người thương Đề

Tên gọi tình nhân đề còn được phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhi, tức là sự tỉnh giấc thức, sự thông suốt, thức tỉnh đạo lý. Cây người thương đề đóng góp một vai trò quan trọng đặc biệt trong cuộc sống của Đức Phật. Ngài đã ngồi thiền định dưới gốc cây nhân tình đề và từng bước một giác ngộ được các giáo lý của Phật giáo. Sau khoản thời gian giác ngộ, Đức Phật đã lượn mọi chỗ để lan truyền giáo lý với hướng mọi bạn đi theo đạo Phật. Bởi vì vậy, cây người thương đề được trồng khắp khu vực trên thế giới và tượng trưng mang lại may mắn. Cây bồ đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự ngộ ra của Đức Phật, yêu cầu nó còn được gọi là “cây giác ngộ”..

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Vòng Tay Đá Phong Thủy Tphcm, Tinh Lâm Trang Sức Phong Thủy

*

Lá người yêu đề có bề ngoài giống trái tim mà trái tim thường nóng áp, dạt dào tình cảm đề xuất cũng tượng trưng đến tình thương, sự tự bi của Đức Phật luôn giành riêng cho con người. 

Bức tranh phật say đắm Ca ngồi thiền tịnh dưới gốc cây người tình Đề với khuôn mặt hiền từ, nhân từ với phong cách ung dung, bình thản. để giúp đỡ cho bọn họ an yên, xua tan đi mọi ưu phiền trong cuộc sống. 

Bức tranh Đức Phật cũng tương tự nhắc chúng ta hãy luôn sống một cuộc sống thường ngày bao dung, ko sân si, chấp niệm và biến một con người dân có đạo đức.

Bức tranh còn mang chân thành và ý nghĩa cho trí tuệ, tạo điều kiện cho ta tìm thấy sự an lạc. Là biểu tượng cho sự thức tỉnh, giác tỉnh ra những chân lý. Cảnh báo con người ta phải đào bới cái thiện, để gia tăng phúc đức cho chính mình và đời sau.

Nên treo bức ảnh Phật mê thích Ca dưới gốc tình nhân Đề ngơi nghỉ đâu?

*

Bức tranh yêu cầu treo ở hồ hết vị trí cao cùng trang trọng, sạch sẽ sẽ, ko ô uế để biểu đạt lòng thánh kính và sự tôn trang cho bức tranh. Rất có thể treo tranh trong chống thờ gia tiên, phòng khách.. Nhưng chú ý nên treo tranh Đức Phật ở chỗ cao rộng đầu người. Đặc biệt ko treo tranh ở hồ hết nơi như chống bếp, chống ngủ.

Treo tranh Phật say đắm Ca dưới gốc người thương Đề mô tả ước ước ao của gia công ty về một cuộc sống bình an,yên ấm, có không ít sức khỏe cho những thành viên trong gia đình.

Vì sao nên mua tranh đá quý tại Phúc Vượng Luxury?

Hiện nay, có không ít cơ sở kinh doanh tranh đá quý do vậy các bạn cần tìm hiểu và lựa chọn kỹ càng trước khi mua về để tránh mua bắt buộc hàng giả, sản phẩm kém hóa học lượng.

Phúc Vượng Luxury là trong những doanh nghiệp marketing tranh đá quý uy tín hang đầu Việt Nam. Công ty chúng tôi luôn từ tin, khẳng định về quality sản phẩm:

– Chỉ hỗ trợ các các loại tranh xoàn 100% từ nhiên, không tạp chất.

– toàn bộ các sản phẩm đều phải có giấy kiểm định quality đá quý từ các cơ sở giám định uy tín.

– chủng loại mã, kích thước đa dạng mẫu mã thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

– nhận đặt tranh theo yêu ước của khách.

Miễn giá tiền vận chuyển toàn quốcMiễn phí lắp ráp quanh nội thành Hà NộiBảo hành dài hạnĐổi trả miễn phí trong khoảng 7 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x