Mạch khuếch đại âm thanh dùng tip41, mạch khuếch đại âm thanh

Giáo án technology 12 bài xích 21 thực hành thực tế - Mạch khuếch tán âm tần | Lớp 12, công nghệ - Ôn Luyện 4 31 0
Mạch khuếch đại music Mạch khuếch đại music Mạch khuếch đại âm thanh Mạch khuếch đại âm thanh Mạch khuếch đại âm thanh Mạch khuếch đại âm thanh Mạch khuếch đại music Mạch khuếch đại âm thanh Mạch khuếch đại music TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ I MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH Giáo viên giải đáp Mã lớp đội Nhóm sv thực hiện: Nguyễn Tuấn Hùng Dương Minh Thông Cao Thanh Lâm Bùi Duy quang quẻ Nguyễn như vậy Tài Nguyễn Gia Anh : TS : : MSSV: MSSV: MSSV: MSSV: MSSV: MSSV: Hà Nơi, 12/2020 MỤC LỤC Phần I: Tính tốn định hướng mạch yêu thương cầu kiến tạo 1.1 so với yêu cầu 1.2 xây cất sơ thiết bị khối Phần II: Thực yêu cầu 2.1 Mơ hình mạch khuếch tán 2.2 Khối 2.3 Khối 2.4 Khối 2.5 Thơng số tồn mạch .10 Phần III: lắp ráp hàn mạch 11 3.1 Mạch tế bào Proteus .11 3.2 Các thông số hiển thị oscilloscope 11 3.3 Mạch thực tế 12 Phần IV: những thống số mạch lắp ráp 13 Phần V: so sánh nhận xét thông số đo mạch 14 5.1 đối chiếu 14 5.2 dấn xét .14 Tài liệu tham khảo .15 Phần I: Tính toán định hướng mạch yêu thương cầu thiết kế 1.1 so sánh yêu cầu - Yêu mong đề bài:  Cơng suất 1W  Điện áp biểu thị vào tối đa 50m
V - 100m
V  áp dụng BJT  sở hữu ra: Loa ohm - Yêu ước chức năng:  Khuếch đại biểu lộ âm  nhiệt độ độ thao tác ổn định tự 25o
C – 50o
C  tiêu giảm tối đa tác động méo, nhiễu biểu hiện - Yêu ước phi chức năng:  Đơn giản,gọn nhẹ dễ áp dụng  Đảm bảo quality tốt 1.2 kiến thiết sơ thứ khối Khốối khuếốch đại tn
Khốối hiệu nh tiếềỏn cống suấốt Khốối khuếốch đ i ạcống suấốt biểu đạt vào dấu hiệu Hình 1.1: sơ thiết bị khối mạch Phần II: Thực yêu cầu 2.1 Mơ hình mạch khuếch tán  Để thực mạch khuếch đại, nhóm sử dụng mơ hình mạch ghép EC, CC kết hợp khuếch đại hiệu suất (class AB)  Mạch tất cả khối: Khối1: sử dụng transistor 2N2222 mắc EC, phân rất Emitter-follower Khối 2: thực hiện transistor 2N2222 Tip41 mắc CC, thực hiện khối Darlington để nhằm mục đích làm giảm trở phòng trước đến với 1 khối khuếch đại hiệu suất Khối 3: sử dụng transitor TIP41 TIP42 đẩy kéo, khuếch đại năng suất  dựa vào yêu cầu đề bài, ta tính tốn thơng số sau: Ta tất cả loa gồm cơng suất cực lớn Pmax=1W cài đặt loa RL=8 VL = V Xét biểu lộ vào trường đoản cú jack tai nghe 50m
V - 100m
V chọn 60m
V AV =VL /Vin 2.2 Khối Hình 2.2.1: Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ tuổi * chế độ DC: lựa chọn transitor khuếch tán tín hiệu nhỏ tuổi 2N2222A ngân sách rẻ, phổ biến, đáp ứng thông số yêu mong Chọn điểm thao tác làm việc tĩnh Q(UCE;ICQ) = (6; 2.10-3), điểm thao tác làm việc hệ số β transitor vào mức 200 vị ta tính được: (R2+R3).IC + UCE = VCC ⇔ (R2+R3) 2.10-3 + 6= 12 ⇔ R2+R3 = 3000 lựa chọn R2 =2970, R3 = 30 Av=-Rc/re+Re=50?? IB=ICQ/ β= 1.10-5 (A) ⇔ VCC=IB.R1+IE.R3+0.7= IB.( R1+β.R3)+ 0.7 ⇔ R1 = 863k Có: re=0.026/IE=13Ω * cơ chế AC: Mạch tương đương AC Hình 2.2.2: sơ đồ tương tự xoay chiều EC Zin1 = R1//<βre + (β + 1)R3)> = 8544// tính sau clm Zout1 = RC = 2970 Av = Vout / Vin ≈ -RC/(re + R3) 69 lần │Ai│ = β = 200 (lần) 2.3 Khối Hình 2.3.1 Khối tiền khuếch đại cơng suất * chế độ DC lựa chọn điểm thao tác làm việc tĩnh trans NPN 2N2222 Q1(6V; 2m
A) transistor PNP TIP41 Q2(6V; 80m
A)  re1 = 26m
V/IE1 = 13(Ω)  re2 = 26m
V/IE2 = 0.325(Ω) hệ số β transistor mắc Darlington βD = β1.β2 =200*40=8000 IE2= 80m(A) đề xuất IB2= IE2 / β2 = m
A tất cả : IE1 = IB2 = (m
A) đề xuất IB1=IE1 / β1= 10-5 (A) R5 = (VCC-UCE(Q2))/IC(Q2) =(12-6)/80m
A= 75 Ω Theo cơng thức, ta tất cả : IB1=(Vcc-Ube1-Ube2)/( R4 + βD* R5 ) đề xuất R4 = 460 kΩ (mua 500k) chọn : R5 = 75 Ω, R4 =460 kΩ * chế độ AC Mạch tương đương AC Hình 2.3.2 Sơ đồ tương tự xoay chiều Darlington Zin2 = RB//βD.RE = 260,377 (kΩ) Zout2 = re1/β2 + re2 = 0,65(Ω) Ai = βD RB/(RB+ βD RE)= 3471(lần) Av ~ (lần) 2.4 Khối Hình 2.4 khuếch đại cơng suất * chính sách DC chọn transitor TIP41, TIP42 chịu công suất lớn lựa chọn C5 bự dùng làm cho nguồn nuôi đến khối cơng suất chu kì âm → chọn C5 = 1000μF UCE = Vcc / = 6V Đặt R = R6 = R7, ta có : Vcc = 2R * IBQ + * VD vày class AB bắt buộc : QClass A IBQ = 7.5*10^-3 A re = 26m
V/ICQ = 0.087(Ω) R=  R ≈ 706.6 (Ω) * chính sách AC Zin3 = 2*R|| β re = 17.1 (Ω) Zout3 = RE // re = 0.086(Ω) Av ~ (lần) 2.5 thông số kỹ thuật toàn mạch  Avs = * Av1(NL) * * Av2(NL) * * Av3(NL) *  Avs = 65 (lần)  Po = Uhd2 /RL = <60m
V*65/ √(2)>2/8 = 0.95W  Rin = Zin1 = 8544 Ω  Rout = Zout3 = 0.086 Ω  Tụ C1 = 10u
F: f1 = = 1.86 Hz  Tụ C2 = 10u
F : f2 = = 0.06 Hz  Tụ C3 = C4 =100u
F : f3 = = 89.66 Hz  Tụ C5 = 1000u
F: f4 = = 19.68 Hz  Như tần số giảm 89.66 Hz Phần III: lắp đặt hàn mạch 3.1 Mạch mô Proteus Hình 3.1: Mạch mơ proteus 3.2 các thơng số hiển thị oscilloscope Hình 3.2: Hiển thị oscilloscope 3.3 Mạch thực tiễn Hình 3.3: Mạch thực tế Phần IV: những thống số mạch lắp đặt Bảng 1: Bảng đối chiếu giá trị lí thuyết, mơ phỏng, thực tế thông số lý thuyết 12V 60m
V 4V Nguồn cấp cho Vin Vout mô 12V 70m
V 3.8V thực tế 12V 30 - 100m
V 0.5V-1.5V Bảng : báo giá trị thực tiễn Uce transistor Q1,Q2,Q3 đo Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor quận 1 Q2 q.3 Q4 q5 2N2222 Uce=1.88V 2N2222 Uce=3.2V TIP41C Uce=3.2V TIP41C Ic=4.68m
A TIP42C Ic=4.68m
A Phần V: so sánh nhận xét thông số kỹ thuật đo mạch 5.1 đối chiếu - nguồn nuôi: Theo kim chỉ nan mô cịn thực tế có chênh lệch - Vin: Theo triết lý mơ cịn thực tế chênh lêch - Vout : Kết đo thực tiễn khác xa so với mô triết lý 5.2 nhấn xét - Kết đo thực tiễn mạch khơng tính tốn theo kim chỉ nan thực tế mạch chạy tốt - Một số lý do mà bọn chúng em nghĩ về gây khác hoàn toàn là: + Thơng số kĩ thuật linh kiện lắp đặt tất cả sai số + vào trình mua linh phụ kiện lắp đặt gồm số linh kiện khơng có thơng số u mong tính tốn đề nghị chúng em thay linh phụ kiện khác gồm chức tương đương khác có mức giá trị xê dịch nó.( VD TIP41C, TIP42C ) + do trình hàn, có tác dụng mạch thủ cơng + Do tín hiệu xoay chiều vào biên độ khơng định hình nên khơng thể đo xác biên độ khớp ứng với biên độ vào thời điểm, buộc phải khó để xác định khuếch đại thực tế Tài liệu tham khảo Electronic Devices và Circuit theory – Robert Boylestad Louis Nashelsky https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15068/PHILIPS/2N2222A.html https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/830759/DIOTEC/1N4148.html https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/448508/CENTRAL/TIP41.html https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/433443/MCC/TIP42.html HẾT ... Khuếốch đại tn
Khốối hiệu nh tiếềỏn cống suấốt Khốối khuếốch đ i ạcống suấốt dấu hiệu vào dấu hiệu Hình 1.1: sơ vật dụng khối mạch Phần II: Thực u cầu 2.1 Mơ hình mạch khuếch tán  Để thực mạch khuếch đại, ...2.1 Mơ hình mạch khuếch tán 2.2 Khối 2.3 Khối 2.4 Khối 2.5 thông số toàn mạch .10 Phần III: lắp ráp hàn mạch 11 3.1 Mạch tế bào Proteus... Hàn mạch 3.1 Mạch mơ Proteus Hình 3.1: Mạch mơ proteus 3.2 những thơng số hiển thị oscilloscope Hình 3.2: Hiển thị oscilloscope 3.3 Mạch thực tiễn Hình 3.3: Mạch thực tiễn Phần IV: những thống số mạch

Tôi đang tìm tìm một sơ vật dụng mạch khuếch đại âm nhạc nổi tốt trong một thời gian dài. Tôi chưa hẳn là bạn đam mê Hi
Fi, tôi chỉ ước ao xây dựng một bộ khuếch đại âm thanh nổi 1-1 giản có thể điều khiển một số trong những loa (mạch loa sound booster) cho máy vi tính để bàn của tôi.

Bạn đang xem: Mạch khuếch đại âm thanh dùng tip41

*

Tất cả những sơ đồ mà tôi có thể tìm thấy hình như liên quan liêu đến không hề ít thành phần nặng nề tìm hoặc các bạn phải sử dụng nó thuộc với bộ tiền khuếch tán hoặc một số trong những giai đoạn khuếch tán khác. Đó luôn luôn là điều khiến cho tôi ngần ngại.

Nhưng vừa mới đây tôi sẽ tìm thấy nhỏ chip nhỏ tuổi tuyệt vời này mang tên TEA2025! Bạn chỉ cần một vài tụ điện để tạo ra một cỗ khuếch đại âm thanh nổi từ nó. Nó rất dễ dàng và đơn giản để desgin đến nỗi tôi đặt nó lên một tấm ván chỉ trong vài giờ.

Sơ vật mạch khuếch tán âm thanh đơn giản nhất

Sau phía trên sơ đồ gia dụng mạch khuếch tán âm thanh đơn giản và dễ dàng nhất mà cửa hàng chúng tôi thực hiện:

Bộ khuếch đại âm nhạc nổi 2,5W * 2

Sơ đồ mạch khuếch đại cho biết bộ khuếch đại âm nhạc nổi 2,5W * 2. Bạn có thể tạo ra một bộ khuếch đại mono 5W từ nó. (Kiểm tra bảng tài liệu TEA2025 để biết thêm thông tin về điều đó)

*
Bảng mạch khuếch đại âm nhạc nổi

Về phía đầu vào, các bạn nên thực hiện một tách áp kép. Một potmeter kép chất nhận được bạn kết nối cả hai kênh trái và nên trên một phân tách áp.

Bộ khuếch tán này là tuyệt đối để thực hiện cùng với một trong những loa (mạch loa) để dành được âm thanh trên máy tính để bàn của bạn. Tôi sẽ nghĩ đến việc đặt một chiếc trong phòng bếp và trong nhà tắm của tôi. Sau đó, có thể kết nối chúng với mạng mái ấm gia đình của tôi với truyền phân phát nhạc từ máy chủ =) có rất nhiều khả năng khi bạn có thể tạo ra một bộ khuếch đại giá tốt như vậy.

Sơ đồ vật mạch khuếch đại âm nhạc và danh sách những bộ phận

*
Sơ đồ mạch khuếch đại âm nhạc nổi

Danh sách các bộ phận

Phần
Giá trị
Sự miêu tả
C1100µFTụ năng lượng điện phân cực
C 2100µFTụ năng lượng điện phân cực
C3100µFTụ năng lượng điện phân cực
C4100µFTụ năng lượng điện phân cực
C5100µFTụ điện phân cực
C 6470µFTụ năng lượng điện phân cực
C7100µFTụ năng lượng điện phân cực
C8470µFTụ điện phân cực
C90.22µFTụ năng lượng điện phân cực
C100.22µFTụ điện phân cực
C110.15µFTụ điện phân cực
C120.15µFTụ điện phân cực
TRÀ2025TEA2025BChip khuếch đại
SPKR1Loa 4-8 Ohm
SPKR2Loa 4-8 Ohm
R1 + R210KMáy đo điện ráng DUAL

Tổng ngân sách của những thành phần (không bao hàm loa) là khoảng tầm 9 đô la. Thành phần đắt nhất là tách áp (khoảng $ 3-4).

Tải về sơ thiết bị Eagle và sắp xếp bảng

Dưới đó là sơ đồ (Eagle), bố trí bảng PCB (Eagle) với tệp Gerber. Bảng này được tạo ra để vâng lệnh các quy tắc xây đắp của Seeed Studio (tháng 5 năm 2013).

Bộ khuếch đại music nổi-TEA2025- (Eagle)

Làm cố kỉnh nào để tôi góp bạn?

Tôi muốn không ít người dân hơn nhằm xây dựng những dự án tốt hơn và nóng bức hơn. Mọi người đều phải có thể nâng cấp ngay cả khi họ là tín đồ mới bắt đầu hoàn thành hoặc sẽ xây dựng nhiều mạch tự trước đó.

Xem thêm: Phụ nữ chúng mình nên uống gì cho da đẹp hồng hào ? bạn có biết nên uống gì cho da hồng hào ở tuổi 30

Nếu mình thích xây dựng hồ hết thứ bằng thiết bị điện tử (hoặc siêu thích), hãy xem Ohmify .

Sơ vật mạch khuếch đại công suất âm thanh 4558 ic

Đây là sơ đồ dùng mạch của cục khuếch đại music mạnh mẽ. Mạch này được chỉ dẫn bởi Emmanuel . Trong mạch này, một bóng bán dẫn ic ic 4558 với 4 được áp dụng với một trong những thành phần riêng rẽ biệt. Sử dụng 20v-đến 60v để vận hành mạch này. Đây là một trong những mạch khuếch đại âm thanh kênh đơn. Sử dụng tụ điện có giá trị về tối thiểu 50v. Điện áp cung ứng tích rất được chỉ dẫn ở chân giữa của cả hai bóng bán dẫn TIP41C cùng D718. Cung cấp xấu đi được giới thiệu tại lắp thêm đầu cuối thân của Transitor D688 và TI42C. R1 là chiết áp trở thành trở cho điều khiển và tinh chỉnh âm lượng. Tập này kiểm soát hoàn toàn có thể có cực hiếm từ 50k mang lại 100k. Sử dụng loa kích thước lớn với mạch này. Sơ trang bị mạch khuếch đại music 4558.

*

Sơ trang bị này được đưa ra vị một người dùng đã sử dụng mạch này sinh sống nhà bằng cách thực hiện từ Sơ thứ này.

Không cung ứng trực tiếp bên trên ic. tụ điện có thể chỉ gồm một vấn đề

Mạch biến hóa tần như thế nào sai, xin phấn kích cho tôi biết, tôi sẽ khám nghiệm và sửa đổi

Sơ vật dụng này được gửi ra do một người dùng đã sử dụng dự án này trên nhà bằng cách thực hiện tại từ Sơ thiết bị này.

Mạch đổi mới tần như thế nào sai, xin sung sướng cho tôi biết, tôi sẽ khám nghiệm và sửa đổi

Đây là sơ đồ dùng mạch khuếch đại music của một thính giả:

Các mạch hiển thị là 1 sơ đồ vật khối, chưa phải là sơ đồ. Đầu vào và đầu ra output của opamp không được hiển thị và những bộ thu, bộ phát và cơ sở của bóng buôn bán dẫn ko được hiển thị.

Một tụ điện đặc trưng giữa các chân cung ứng điện tích cực và lành mạnh và tiêu cực của IC bị thiếu.

Điốt hoặc một bóng cung cấp dẫn để phân cực những bóng bán đứng vị trí số 1 ra vào lớp AB cũng trở nên thiếu kế tiếp có sự phát triển thành dạng chéo cánh nghiêm trọng. Điều khiển âm thanh được nối ngược và rút ngắn nguồn tín hiệu. Các bóng chào bán dẫn không được kết nối như một Darlington, chúng chỉ dễ dàng và đơn giản là tuy nhiên song, trên sao?

Này, cỗ khuếch đại không có thông số nghệ thuật về năng suất đầu ra hoặc độ méo của nó, trở chống của loa cũng bị thiếu.

Bảng tài liệu cho RC4558 của Texas gắng khuyến nghị hỗ trợ tối đa cộng và trừ 15V thì tại sao mạch này còn có điện áp hỗ trợ quá cao vội đôi?

Với nguồn cung cấp cộng cùng trừ 15V, độ xoay năng lượng điện áp cổng output tối nhiều của opamp là cùng và trừ 12,5V và những bóng bán dẫn đầu ra có tác dụng giảm đầu ra bộ khuếch tán xuống cùng và trừ 11V là 7,8V RMS. Sau đó, năng suất đầu ra chỉ cần 7.6W thành 8 ohms hoặc khoảng 13.7W thành 4 ohms.

Tôi đã tạo thành một sơ đồ tương xứng về cơn ác mộng này của một cỗ khuếch đại âm thanh cho biết thêm mọi thứ hầu như sai cùng với nó:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.