48 đại nguyện của đức phật a di đà, 48 lời nguyện của đức phật a di đà

1.Giả sử lúc tôi thành
Phật, nước tôi còn tồn tại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì tôi chẳng đem ngôi chánhgiác.

2.Giả sử khi tôi thành
Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo thì tôichẳng mang ngôi chánh giác.

3.Giả sử lúc tôi thành
Phật, sản phẩm thiên nhơn nước tôi chẳng phần nhiều thân màu xoàn ròng thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

4.Giả sử lúc tôi thành
Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi sắc đẹp thân chẳng đồng có kẻ xấu người mẫu thì tôichẳng đem ngôi chánh giác.

5.Giả sử khi tôi thành
Phật, sản phẩm thiên nhơn nước tôi chả biết túc mạng, về tối thiểu là biết sự việctrong trăm nghìn ức na vị tha kiếp thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

6.Giả sử lúc tôi thành
Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thiên nhãn, tối thiểu là thấy trămngàn ức na vì chưng tha cõi nước chư Phật thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

7.Giả sử khi tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thiên nhĩ, buổi tối thiểu là nghe lờithuyết pháp của trăm nghìn ức na vị tha chư Phật cùng chẳng thọ trì hết, thì tôi chẳnglấy ngôi chánh giác.

8.Giả sư khi tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được tha tâm trí, về tối thiểu là biết tâmniệm của bọn chúng sanh trong trăm ngàn ức na vì chưng tha cõi nước, thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

9.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thần túc, về tối thiểu là khoảng mộtniệm qua đến trăm ngàn ức na vì chưng tha nước Phật thì tôi chẳng đem ngôi chánhgiác.

10.Giả sử khi tôi thành
Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi giả dụ sanh lòng tưởng suy nghĩ tham chấp thân thể thìtôi chẳng mang ngôi chánh giác.

11.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nghỉ ngơi nước tôi, chẳng an trụ định tụ quyết mang lại diệt độ thìtôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

12.Giả sử lúc tôi thành
Phật, quang quẻ minh hạn chế lượng, buổi tối thiểu chẳng chiếu cho trăm nghìn ức na vì thacõi nước chư Phật thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

13.Giả sử lúc tôi thành
Phật, lâu mạng hạn chế lượng, tối thiểu là trăm ngàn ức na vị tha kiếp thì tôichẳng lấy ngôi chánh giác.

14.Giả sử khi tôi thành
Phật, sản phẩm Thanh Văn trong nước tôi nhưng có bạn tính đếm được, nhẫn mang lại chúngsanh trong cõi Đại Thiên hồ hết thành bực Duyên Giác cùng cả nhà chung tính đếm suốttrăm nghìn kiếp mà biết được số lượng ấy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

15.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi lâu mạng không người nào hạn lượng được, trừ họ gồm bổnnguyện lâu năm ngắn từ bỏ tại. Ví như chẳng vì thế thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

16.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi mà lại cón nghe danh tự bất thiện thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

17.Giả sử khi tôi thành
Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đa số ngợi khen xưng tụng thương hiệu củatôi thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

18.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng sanh nghỉ ngơi mười phương chí trọng tâm tin ưa hy vọng sanh về nước tôi nhẫn đếnmười niệm, nếu như không được sinh thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

19.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng sanh nghỉ ngơi mười phương phát tâm người tình đề tâm, tu những công đức chí vai trung phong phátnguyện mong mỏi sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi với đại bọn chúng vây quanhhiện ra trước phương diện họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

20.Giả sử khi tôi thành
Phật, bọn chúng sanh làm việc mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi,trồng gần như cội công đức, chí tâm hồi hướng mong sanh về nước tôi mà chẳng đượctoại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

21.Giả sử khi tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng đều đầy đủ ba mươi nhị tướng đại nhơn thìtôi chẳng rước ngôi chánh giác.

22.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng người thương Tát sinh sống cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứtsanh vấp ngã xứ. Trừ người dân có bổn nguyện tự trên hóa độ, vày chúng sanh nhưng mà mặc giáphoằng thệ chứa công đức độ vớ cả, đi qua các nước Phật tu hạnh bồ Tát, cúngdường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến cho họ đứngnơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt rộng công hạnh của hạng khoảng thường, hiện nay tiềntu công đức Phổ Hiền. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

23.Giả sử khi tôi thành
Phật, người thương Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi cúng nhường chư Phật, khoảngbữa ăn còn nếu như không đến khắp vô số vô lượng ức na bởi vì tha cõi nước thì tôi chẳnglấy ngôi chánh giác.

24.Giả sử khi tôi thành
Phật, người thương Tát trong nước tôi sinh sống trước chư Phật hiện nay công đức mình, nếu rất nhiều thứdùng nhằm cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

25.Giả sử lúc tôi thành
Phật, tình nhân Tát trong nước tôi cấp thiết diễn nói nhứt thiết trí thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

26.Giả sử khi tôi thành
Phật, người tình Tát nội địa tôi chẳng được thân Kim cương cứng Na la diên thì tôi chẳnglấy ngôi chánh giác.

27.Giả sử lúc tôi thành
Phật, sản phẩm thiên nhơn và tất cả vạn đồ vật trong nước tôi chỉnh tề thanh tịnhsáng rạng rỡ hình sắc đặc trưng lạ lùng vi tột diệu không một ai lường biết được, dầu làcó thiên nhãn cơ mà biện biệt được danh số ấy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.


28.Giả sử khi tôi thành
Phật, người thương Tát nội địa tôi, nhẫn đến bạn công đức ít nhứt mà lại chẳng thấy biếtđạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao tư trăm muôn dặm thì tôi chẳng rước ngôichánh giác.

29.Giả sử khi tôi thành
Phật, người tình Tát nội địa tôi nếu phát âm tụng thọ trì diễn giả kinh pháp nhưng mà chẳngđược trí huệ biện tài thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

30. đưa sử khi tôithành Phật, trí huệ biện tài của người thương tát trong nước tôi mà hạn chế lượng thì tôichẳng đem ngôi chánh giác.

31.Giả sử lúc tôi thành
Phật, nước tôi tịnh tâm soi thấy toàn bộ vô lượng vô vàn bất khả tứ nghị thếgiới chư Phật mười phương, như gương sáng sủa soi hiện nay hình gương mặt, nếu khôngnhư vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

32.Giả sử lúc tôi thành
Phật, từ khía cạnh đất lên đến hư không, gần như cung điện, thọ đài, ao nước, cây hoa,tất cả vạn vật dụng trong nước tôi đông đảo dùng vô lượng châu báu, trăm ngàn lắp thêm hươnghiệp lại làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn sản phẩm thiên nhơn. Hương ấy xông khắp vôlượng quả đât mười phương. ý trung nhân Tát nghe hương thơm ấy phần nhiều tu hạnh Phật. Nếukhông như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

33.Giả sử lúc tôi thành
Phật, đều loài bọn chúng sanh của vô lượng bất bốn nghị thế giới mười phương, đượcquang minh tôi chiếu mang lại thân, thân họ nhu nhuyến hơn nhiều hàng thiên nhơn. Nếukhông bởi thế thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

34.Giả sử khi tôi thành
Phật, gần như loài bọn chúng sanh của vô lượng bất bốn nghị quả đât mười phương nghedanh hiệu tôi nhưng mà chẳng được ý trung nhân Tát vô sanh pháp nhẫn những thâm tổng trì thì tôichẳng đem ngôi chánh giác.

35.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng nữ giới nhơn của vô lượng bất bốn nghị nhân loại mười phương nghe danh hiệutôi phấn kích tin ưa phân phát tâm người thương đề nhàm ghét thân tín đồ nữ, nếu sau thời điểm chết màhọ còn sanh thân người bạn nữ lại thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

36.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng người yêu Tát vào vô lượng bất bốn nghì quả đât mười phương cố gắng giớinghe danh hiệu tôi sau khi thọ bình thường thường tu phạm hạnh mang đến thành Phật đạo.Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

37.Giả sử lúc tôi thành
Phật, hàng thiên nhơn trong vô lượng bất bốn nghị thế giới mười phương nghe danhhiệu tôi rồi năm vóc gieo xuống khu đất cúi đầu vái lạy sung sướng tin ưa tu hạnh Bồ
Tát thì được chư Thiên và fan đời phần lớn kính trọng. Nếu không như vậy thì tôi chẳnglấy ngôi chánh giác.

38.Giả sử khi tôi thành
Phật, sản phẩm thiên nhơn nước tôi hy vọng được y phục ngay tắp lự tùy nguyện hiện tại đến, yphục rất đẹp đúng pháp như Phật khen ngợ thoải mái và tự nhiên mặc trên thân. Nếu như còn bắt buộc maycắt nhuộm giặt thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

39.Giả sử khi tôi thành
Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi hưởng trọn thọ hoan lạc chẳng như bực lậu tận Tỳ
Kheo thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

40.Giả sử lúc tôi thành
Phật, nhân tình Tát nước tôi tùy ý ao ước thấy vô số lượng nước Phật nghiêm túc thanhtịnh mười phương thì ngay lập tức được toại nguyện, hầu hết được soi thấy ở trong những câybáu, như thấy phương diện mình biểu hiện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì tôichẳng lấy ngôi chánh giác.

41.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng ý trung nhân Tát ngơi nghỉ quốc độ phương khác nghe thương hiệu tôi, từ bỏ đó cho lúcthành Phật nếu những căn thân không đủ xấu chẳng được không thiếu thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

42.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng người thương Tát sống quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thảy đều chứng đượcthanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng tầm một dịp phát ý, cúng nhịn nhường vô lượng bấtkhả tứ nghị chư Phật núm Tôn, nhưng mà không mất chổ chính giữa chánh định. Nếu không phải như vậythì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

43.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng tình nhân Tát nghỉ ngơi quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi, sau lúc thọ chungsanh đơn vị tôn quý. Nếu không giống như vậy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

44.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng người yêu Tát làm việc quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi vui vẻ hớn hở tuhạnh nhân tình Tát rất đầy đủ cội công đức. Nếu không như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánhgiác.

45.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng bồ Tát sống quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi thảy đều hội chứng đượcphổ đẳng tam muội, an trụ trong tam muội nầy cho lúc thành Phật thường bắt gặp vôlượng bất khả tứ nghị toàn bộ chư Phật. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng rước ngôichánh giác.

46.Giả sử lúc tôi thành
Phật, chúng bồ Tát làm việc trong nước tôi tùy chí nguyện của mỗi cá nhân muốn được nghepháp liền tự nhiên và thoải mái được nghe. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánhgiác.

47.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng người tình Tát nghỉ ngơi quốc độ phương khác nghe thương hiệu tôi mà lại chẳng tức thì đượcđến bực bất thối chuyển thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

48.Giả sử khi tôi thành
Phật, chúng người thương Tát nghỉ ngơi quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi mà lại chẳng ngay lập tức đượcđệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn với đệ tam pháp nhẫn, nơi những Phật pháp chẳng liềnđược bực bất thối đưa thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Nói mang lại Đức Phật A Di Đà thì phải ghi nhận tới 48 lời đại nguyện của ngài, công đức thì rộng lớn với lòng tự bi quảng đại vị tha. Phiên bản thân ngài đã bỏ đi những thứ sanh trọng để tu hành với thành Phật, trải quả rất nhiều năm tu luyện và nhiều kiếp đã tạo ra nguồn năng lượng ánh sáng vô hạn để cứu vớt độ bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: 48 đại nguyện của đức phật a di đà

Chữ A Di Đà tại chỗ này được dịch ra là Vô Lượng Thọ tức là sống thọ tới vô hạn cùng Vô Lượng quang quẻ là hào quang tia nắng tỏa ra không bao giờ tắt.

Dựa trên ghê Diệu Pháp Liên Hoa thì nới rằng Đức Phật A Di Đà có kiếp trước là nhỏ của Đức Đại Thông Trí win Như Lai.

Theo kinh tiệm Phật Tam – muội – hải thì quá khứ của Đức Phật A Di Đà là Tỳ Kheo, chăm lòng kính lễ yêu cầu được thọ cam kết thành Phật.

https://cisnet.edu.vn/kim-tu-thap-chuyen-cung-cap-mat-day-chuyen-mat-day-chuyen-phat-di-da/

*

Còn dựa trên kinh Bi Hoa thì Đức Phật A Di Đà là vua gửi Luân với tên Vô né Niệm, được Đức Phật khuyên cần phát bồ đề trung ương câu đạo Vô thường cháng đẳng chánh giác.

48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà được diễn tả như sau:

Thứ 1: Lúc tôi thành Phật, giả dụ trong cõi nước tôi có âm ti – ngạ quỷ – súc sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 2: thời điểm tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi sau khoản thời gian thọ bình thường còn quay trở lại sa vào tía ác đạo, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 3: thời điểm tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 4: lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân hình bao gồm kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 5: thời điểm tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, tối thiểu là thấu hiểu những việc trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi ko ở ngôi Chách giác.

Thứ 6: thời điểm tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng thiên nhãn thông, tối thiểu là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha quả đât của chư Phật, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 7: lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe cùng thọ trì toàn bộ lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 8: dịp tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha trung tâm thông, tối thiểu là hiểu rõ những vai trung phong niệm của tất cả chúng sanh, vào trăm ngàn ức na-do-tha nuốm giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 9: thời điểm tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng thần túc thông, khoảng chừng một niệm, ít nhất là đi qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha rứa giới, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 10: lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 11: cơ hội tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn cho trọn khử độ, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 12: thời gian tôi thành Phật, giả dụ quang minh còn hữu hạn, tối thiểu cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 13: thời điểm tôi thành Phật, giả dụ thọ mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng mang lại trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 14: thời gian tôi thành Phật, chúng Thanh Văn vào cõi nước tôi, nếu gồm ai tính đếm hiểu rằng số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng Bích bỏ ra Phật đồng tính đếm vào trăm ngàn kiếp, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 15: dịp tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, lâu mạng còn hữu hạn, trừ người dân có bổn nguyện riêng, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 16: dịp tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, còn có người nghe danh từ bất thiện thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 17: dịp tôi thành Phật, giả dụ vô lượng chư Phật thập phương cố kỉnh giới, chẳng những ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 18: thời gian tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí trung tâm tín mộ, mong sanh về cõi nước tôi, nhẫn mang lại mười niệm, nếu như không được sanh, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác, trừ kẻ chế tạo ra tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng Chánh pháp.

Thứ 19: dịp tôi thành Phật, thập phương chúng sanh pháp ý trung nhân đề tâm, tu những công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, mang đến lúc lâm chung, trường hợp tôi chẳng thuộc đại chúng hiện thân trước fan đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 20: thời gian tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh nghe danh hiệu tôi, siêng nhớ cõi nước tôi với tu các công đức, chí vai trung phong hồi hướng, mong muốn sanh về cõi nước tôi, nếu như chẳng được toại nguyện, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 21: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, toàn bộ chẳng đủ bố mươi nhì tướng đại nhơn, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 22: cơ hội tôi thành Phật, chúng bồ Tát sống cõi không giống sanh về nước tôi, cứu giúp cánh gần như quyết mang lại bực Nhứt sanh xẻ xứ, trừ người dân có bổn nguyện riêng, tự trên hóa hiện, vị chúng sanh mà lại phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát số đông loài, đi khắp nỗ lực giới, tu người tình Tát hạnh, cúng nhường nhịn thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, rất xuất công hạnh của những bậc thông thường, hiện nay tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, trường hợp chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Xem thêm: Cách Nạp Card Cho Người Khác, Cách Nạp Thẻ Cho Thuê Bao Mạng Viettel, Mobifone

Thứ 23: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát vào cõi nước tôi, vượt thần lực của Phật, mà đi cúng nhường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa ăn, còn nếu như không đến mọi vô lượng vô số ức na-do-tha cụ giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 24: lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát trong cõi nước tôi, lúc ở trước thập phương chư Phật, hiện tại công đức của mình, mong mỏi có đông đảo vật thờ dường, nếu không được đúng suôn sẻ muốn, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 25: Lúc tôi thành Phật, giả dụ chúng người yêu Tát vào cõi nước tôi, ko được Nhứt cầm trí, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 26: cơ hội tôi thành Phật, nếu chúng người thương Tát vào cõi nước tôi, chẳng đa số được thân kim cương Na-la-diên, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 27: lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, vớ cả vật dụng của nhơn thiên, hình sắc đều sáng đẹp nhất sạch sẽ, rất tột vi diệu, không rất có thể tính biết, dầu là bạn được thiên nhãn. Giả dụ có fan biết danh số những đồ vật dụng ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 28: cơ hội tôi thành Phật, nếu nhân tình Tát trong cõi nước tôi, dầu là người ít công đức nhứt, chẳng thấy hiểu rằng cội cây đạo tràng cao bốn trăm muôn do-tuần, vô lượng quang đãng sắc, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 29: thời điểm tôi thành Phật, chúng tình nhân Tát vào cõi nước tôi, giả dụ thọ trì, gọi tụng, giảng thuyết khiếp pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 30: Lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí óc biện tài của ý trung nhân Tát vào cõi nước tôi, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 31: cơ hội tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi gần như soi thấy toàn bộ vô lượng rất nhiều bất tư nghị trái đất ở mười phương, như thể thấy khía cạnh mình vào gương sáng. Nếu như chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 32: thời gian tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tự mặt khu đất tràn lên tới hư không, lầu nhà hoàng cung ao nước hoa cây, toàn bộ vạn vật phần đông là vô lượng hóa học báu và trăm nghìn trang bị hương, hiệp bình thường lại cơ mà thành vạn vật đều xinh đẹp nhất kỳ diệu, mùi hương thơm xông khắp thập phương vắt giới. Tình nhân Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời gần như tu hạnh của Phật. Giả dụ chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 33: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất bốn nghị quả đât ở mười phương, được quang quẻ minh của tôi chiếu đến thân vai trung phong họ, thời thân trung ương họ mềm dịu nhẹ nhàng hơn thiên nhơn, nếu chẳng như vậy, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 34: dịp tôi thành Phật, các loài bọn chúng sanh vào vô lượng bất tư nghị nhân loại ở mười phương, nghe danh hiệu của tôi nhưng mà không được vô sinh pháp nhẫn, cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 35: thời điểm tôi thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất tứ nghị thế giới ở mười phương, vui vẻ tin thích phát ý trung nhân đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau thời điểm mạng tầm thường mà còn hỗ trợ thân người người vợ nữa, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 36: Lúc tôi thành Phật, chúng ý trung nhân Tát vào vô lượng bất bốn nghị trái đất ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi cho thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 37: thời gian tôi thành Phật, sản phẩm nhơn thiên vào vô lượng bất tư nghị nhân loại ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui lòng tin thích tu bồ Tát hạnh, thời chư Thiên và bạn đời các kính trọng bạn đó. Trường hợp chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 38: dịp tôi thành Phật, hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi mong có y phục, thời y phục xuất sắc đúng pháp tức tốc theo trung ương niệm của người này mà đến trên thân. Nếu còn nên cắt may nhuộm giặt, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 39: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, hưởng trọn thọ sự vui sướng không như vị Lậu tận Tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 40: lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, tùy ý mong mỏi thấy vô lượng trái đất nghiêm tịnh của chư Phật nghỉ ngơi mười phương, thời tức thời được thấy rõ cả địa điểm trong cây báu, hòa hợp ý muốn, như thấy khía cạnh mình trong gương sáng. Ví như chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 41: cơ hội tôi thành Phật, chúng người tình Tát ở nhân loại phương khác nghe thương hiệu tôi, từ đó nhẫn mang đến lúc thành Phật, mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 42: dịp tôi thành Phật, chúng người thương Tát, ở thế giới phương không giống nghe thương hiệu tôi, thảy mọi được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, trong khoảng thời hạn một niệm, cúng nhường nhịn vô lượng bất tứ nghị chư Phật nạm Tôn, cơ mà vẫn không mất chánh niệm. Giả dụ chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 43: lúc tôi thành Phật, chúng người yêu Tát nghỉ ngơi phương khác nghe thương hiệu tôi, sau khoản thời gian mạng chung thác sanh nhà Tôn quí, ví như chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 44: Lúc tôi thành Phật, chúng bồ Tát nghỉ ngơi phương khác nghe danh hiệu tôi vui lòng hơn hở, tu nhân tình Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, giả dụ chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 45: dịp tôi thành Phật, chúng người tình Tát sinh hoạt phương không giống nghe thương hiệu tôi, đều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi mang lại lúc thành Phật, hay được thấy vô lượng bất tứ nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 46: thời điểm tôi thành Phật, chúng nhân tình Tát ở trong cõi nước tôi, mong muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Giả dụ chẳng như thế thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 47: thời điểm tôi thành Phật, nếu chúng bồ Tát ở nhân loại phương khác, nghe thương hiệu tôi nhưng mà chẳng được cho bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 48: dịp tôi thành Phật, giả dụ chúng người tình Tát ở thế giới phương không giống nghe danh hiệu tôi, cơ mà chẳng tức tốc được Ðệ nhất âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng ngay lập tức được bậc bất thối chuyển, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.