Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao lớp 3, bài tập tiếng anh nâng cao lớp 3

Đối cùng với các nhỏ bé lớp 3 thì việc phát triển kĩ năng nghe nói là vấn đề vô cùng quan trọng, để phát triển tài năng của trẻ con một cách công dụng nhất thì ngoài những bài tập cơ bạn dạng còn số đông dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao giúp bé nhỏ rèn luyện và cải thiện khả năng của phiên bản thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao


Dưới trên đây nuôi bé đúng đang tổng vừa lòng 2 bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao ghép lại thành 2 đề thi hoàn hảo với các dạng bài bác tập nâng cao phổ trở thành nhất mang lại trẻ, các bố mẹ có thể in ra nhằm học thuộc trả .

Tổng hợp bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao số 1 

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. & D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ….re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… lớn …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. And you C. Và D. Bye

II. Thêm chữ cái để sản xuất thành từ bỏ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en khổng lồ me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice to meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hợp bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cấp số 2

III. Nối cặp trường đoản cú tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Xuất hiện 8. Mèo 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Giã từ e. Bảng

f. Số 9 g. Viên tẩy h. Xin kính chào i. Nhỏ bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 cho 84:

*
*

*
*

Phần 3: Câu 85-94

1. Plane 2. Kite 3. Numbers 4. Computer 5. Balloon

6. Pencil 7. Board 8. Guitar 9. Five 10. Book

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Phần 4: Câu 95-104

*
*

Phần 5: Câu 105-114

1. Desk 2. Pencil 3. Tree 4. Look 5. Sing

6. Yellow 7. Stand 8. Pencil 9. Xanh 10. Alligator

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Phần 6 : Câu 115- 126

*
*

IV. Chuẩn bị xếp các từ để chế tác thành câu đúng: ( 18 câu )

127. & Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. Is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. Are / the school gate. / at / Peter and Mary /

———————————————————

130. Is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. Am / hungry now. / I

———————————————————

132. Chair / It / is / a /

———————————————————

133. Is / my / This / book./

———————————————————

134. Your / name ? / What’s /

———————————————————

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t like /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / khổng lồ /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / to lớn / please. / class, /

———————————————————

144. Song. / Sing / a /

Tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 cải thiện số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào từ không giống với đều từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Xuất hiện C. Và D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed và two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho các câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers vì Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc đọc đoạn văn sau, rồi vấn đáp các thắc mắc dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms & a kitchen. The living room has a table, six chairs & a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens and bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho các câu vấn đáp sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp cùng viết thành một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp làm thế nào để cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Xem thêm: 5 kiểu tóc màu xám khói trầm nam màu xám khói trầm dành cho chàng da ngăm

Bài 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ do you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen & two books in the desk

37/ Nam và Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer và a ruler

48/ How many new book bởi vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big và nice

Trên đó là các dạng phổ biến, ngoài những bài tập giờ Anh lớp 3 nâng cao này ra các phụ huynh cũng rất có thể tham khảo các dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cơ phiên bản phổ trở thành tại đây bài bác viết Bài Tập tiếng Anh Lớp 3 – 5 Dạng bài bác Tập Theo Sách Mới

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn kiến thức về giờ đồng hồ anh lớp 3 nâng cao. Hãy theo dõi nhé.

Xem clip của KISS English về phong thái học trường đoản cú vựng cực kỳ tốc cùng nhớ thọ tại phía trên nhé: 


Hiện nay, ngôn ngữ tiếng anh sẽ được gửi vào lịch trình tiểu học của bộ giáo dục. Rất nhiều người nhỏ bắt đầu có hứng thú và muốn cải thiện trình độ nước ngoài ngữ của bản thân từ sớm. Trong nội dung bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn sẽ chia sẻ cho chúng ta kiến thức về giờ đồng hồ anh lớp 3 nâng cao.


Bài Tập tiếng Anh Lớp 3 cải thiện Có Đáp Án

*
Bài Tập tiếng Anh Lớp 3 cải thiện Có Đáp Án

Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

​​Bài 1: Khoanh tròn vào từ không giống với rất nhiều từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Open C. & D. Play


9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed & two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?


16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm cùng sửa lại lỗi sai cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers do Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc hiểu đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms and a kitchen. The living room has a table, six chairs và a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens và bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho các câu vấn đáp sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6: sắp xếp và viết thành một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp sao để cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ thích hợp vào khu vực trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Đáp án bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 3 nâng cao

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen & 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ bởi vì you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen và two books in the desk

37/ Nam & Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer và a ruler

48/ How many new book bởi vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big & nice

Top những Sách bài xích Tập giờ Anh Lớp 3 Nâng Cao

*
Top các Sách bài xích Tập giờ Anh Lớp 3 Nâng Cao

Bài tập cải thiện mở rộng tiếng anh lớp 3

Link sách: https://sachvip.net/bai-tap-nang-cao-mo-rong-tieng-anh-lop-3/#

Cuốn sách bài tập nâng cấp mở rộng lớn tiếng anh lớp 3 – (Chương trình thí điểm) được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những em học viên lớp 3 những dạng bài xích tập “chọn lọc” theo từng đơn vị học bài sẽ giúp đỡ các em nâng cấp và không ngừng mở rộng kiến thức.

Sách còn làm các em học thêm các từ vựng mới cũng như áp dụng cấu trúc ngữ pháp giản đơn để gia công các dạng bài xích tập trắc nghiệm cũng tương tự tự luận. Đây cũng là bộ tài liệu kham khảo giỏi để các bậc cha mẹ và những thầy cô giáo chọn lọc làm cho con luyện thêm ở nhà.

Bài Tập bổ trợ – nâng cấp Tiếng Anh Lớp 3 – Tập 1, 2

Link tập 1: https://www.fahasa.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-lop-3-tap-1.html

Link tập 2: https://www.fahasa.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-lop-3-tap-2.html?fhs_campaign=RELATED_PRODUCT_2

Bộ sách bài tập hỗ trợ – cải thiện Tiếng Anh là giữa những tài liệu tất yêu thiếu dành riêng cho học sinh cùng phụ huynh muốn con được rèn luyện thêm khả năng tại nhà. Đây cũng là một nguồn tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành cho giáo viên để bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng và tài năng cho học tập sinh của bản thân mình trên lớp.

Bộ sách có 6 cuốn từ lớp 3 tới lớp 5, khớp ứng 2 tập/ lớp. Bộ sách được biên soạn bám sát đít theo văn bản chương trình chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.Với lượng bài xích tập nhiều dạng, phong phú và đa dạng giúp những em ghi nhớ, ôn tập và nắm vững từ vựng theo từng nhà đề bài bác học, kĩ năng viết câu, gọi hiểu tốt hơn qua từng dạng bài. Rộng nữa, từng cuốn sách đều sở hữu các bài bác kiểm tra tham khảo để giúp đỡ học sinh, phụ huynh và gia sư tự review được tài năng ngôn ngữ của con, em mình và từ đó gồm có phương hướng nhằm cải thiện, bồi dưỡng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của những em.

Simple Writing – Em Học khả năng Viết giờ Anh thiệt Đơn Giản Lớp 3

Link: https://www.fahasa.com/simple-writing-em-hoc-ky-nang-viet-tieng-anh-that-don-gian-lop-3.html?fhs_campaign=COLA_TMDT_HETHONG

Simple Writing với cách thức tiếp cận mỗi bước theo lever tăng dần, những em sẽ được học tài năng viết từ hồ hết mảnh ghép đơn giản và dễ dàng nhất – viết từ, đến các mảnh ghép nặng nề hơn – viết câu, và sau cuối là bước sâu xa – viết đoạn. Cách thức này sẽ giúp đỡ các em làm chủ được 3 yếu tố trong năng lực viết là: tự vựng – ngữ pháp – giải pháp hành văn.

Nội dung cuốn sách được thiết kế bao che toàn cỗ chương trình học trên lớp, giúp các em liên hệ, vận dụng kiến thức học được trên lớp vào quy trình tự học và ngược lại. Các chủ đề bài học thân thuộc và thú vị để giúp việc học viết tiếng Anh trở bắt buộc thiết thực hơn.

Với mỗi chủ đề bài xích học, các em học sinh sẽ được luyện tập thuần thục các dạng bài từ dễ cho khó, tự cơ bạn dạng đến nâng cao. Tập trung thực hành những bài tập giúp những em vận dụng xuất sắc lý thuyết, mỗi bước hiểu và thành thạo khả năng viết giờ Anh.

Đáp án cuối sách để các em hoàn toàn có thể đối chiếu dễ dàng, rà soát đúng không đúng và bài bản ôn tập phù hợp.

Lời Kết

Trên đó là những thông tin hữu dụng về tiếng anh lớp 3 nâng cấp mà KISS English muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tuyệt và hữu ích với những bạn. Chúc chúng ta có thời gian vừa học vừa chơi vui vẻ cùng đầy đủ câu đố bởi tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *