Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Âm Việt), Phật Thuyết Kinh A Di Đà

*
 
PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

Như thị xẻ văn: tuyệt nhất thời, Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, bọn chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh a di đà

Tinh chư người thương Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa tình nhân Tát, Càn-đà-ha-đề bồ Tát, hay Tinh Tấn nhân tình Tát, dữ như thị đẳng chư đại bồ Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu quả đât danh viết rất Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà núm danh vi cực Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản lâu chư lạc, cố kỉnh danh cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị vắt bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa tía địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu thọ các, diệc dĩ kim, ngân, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm mức độ chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh nhan sắc huỳnh quang, xích sắc đẹp xích quang, bạch nhan sắc bạch quang, vi diệu mùi hương khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thắng lợi như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, hay dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực tởm hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc thường xuyên hữu chủng chủng vi diệu tạp sắc đưa ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng bỏ ra điểu.

Thị chư bọn chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ đồ vị demo điểu thật thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật? Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, đổi khác sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc bên cạnh đó câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên và thoải mái giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà vậy hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị cố gắng hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật lâu mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ kiếp. Rứa danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số bỏ ra sở năng tri. Chư người thương Tát chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, bọn chúng sanh sanh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung đa hữu độc nhất sanh ngã xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ thuyết.

Xem thêm: Đề Thi Thử Toán Thpt 2019 - Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán Có Đáp Án

Xá-lợi-phất! chúng sanh văn giả, ưng đương phạt nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Cũng chính vì giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội độc nhất xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện chị em nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất trung khu bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng phổ biến thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng lúc này kỳ tiền. Thị nhân thông thường thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! té kiến thị lợi núm thuyết demo ngôn. Nhược hữu bọn chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như té kim đưa tán thán A-di-đà Phật, bất khả bốn nghị công đức bỏ ra lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng tá Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang quẻ Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, trở thành phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! nam giới phương nhân loại hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang quẻ Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, trở nên phú tam thiên đại thiên nắm giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương cố giới, hữu Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng tá Phật, Tịnh quang đãng Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, thay đổi phú tam thiên đại thiên gắng giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương vắt giới, hữu Diệm Kiên Phật, buổi tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, trở nên phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương nạm giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, thay đổi phú tam thiên đại thiên gắng giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú vương vãi Phật, hương Thượng Phật, hương thơm Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp nhan sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến tốt nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di tô Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên thay giới, thuyết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi: tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện phụ nữ nhân, văn thị ghê thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái nam tử, thiện người vợ nhân, giai vi tuyệt nhất thiết chư Phật bỏ ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị vắt Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ vấp ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ vạc nguyện, kim phân phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị núm Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện phái nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phân phát nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như té kim đưa xưng tán chư Phật bất khả tứ nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất khả bốn nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian khổ tín đưa ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri bổ ư ngũ trược ác thế, hành test nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị tốt nhất thiết trần gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo thử tởm dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, nhất thiết cố gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.


*

*
*
Kệ Khai Kinh
Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó khăn tìm cầu
Con ni nghe thấy siêng trì tụng
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật người yêu Tát
(3 lần)Như vậy tôi nghe: Một thuở nọ, Phật sinh hoạt nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc, cùng rất đại Tỳ-kheo một nghìn nhị trăm năm mươi vị cùng ở chung, hồ hết là bậc đại A La Hán, mọi fan đều biết đến.Đó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-Lô phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-ni, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và các vị đệ tử béo như vậy các nữa; cùng những vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, thường xuyên Tinh Tấn người thương tát và những vị Bồ-tát phệ nhiều như vậy nữa; cùng rất Thích Đề hoàn Nhơn..v..v.. Vô lượng chư thiên đại bọn chúng đồng câu hội.Bấy giờ đức phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: "Từ trên đây qua phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật, tất cả một trái đất tên là rất Lạc, nước ấy tất cả Phật hiệu là A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp ngơi nghỉ đó.Này Xá-lợi-phất! vì chưng sao call nước tê tên là rất Lạc?
Vì bọn chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng phần đa điều vui, cho nên được gọi là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước rất Lạc có bảy lớp lan thuẩn, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp mặt hàng cây đều bằng bốn thiết bị báu vây quanh gần kề vòng, do đó nước ấy tên là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước cực Lạc tất cả ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy trong đó. Đáy ao toàn trải cát bởi vàng. Thềm đường bốn phía vì chưng vàng, bạc, giữ ly, pha lê hợp thành. Trên có lầu bao gồm các, cũng sử dụng đủ một số loại vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não để trang sức.Hoa sen vào ao béo như bánh xe, màu xanh lá cây có ánh sáng xanh, màu tiến thưởng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, white color có ánh sánh trắng, thơm ngát vi diệu.Này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc chiến thắng công đức chỉnh tề như thế!Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, thường trổi nhạc trời, xoàn ròng làm cho đất, hôm mai sáu thời, mưa hoa Mạn-đà-la cõi trời. Bọn chúng sanh làm việc cõi ấy, cứ mỗi sáng sớm, thường được sử dụng đãy y, đựng các hoa đẹp, rước cúng dường mười vạn ức Phật sinh hoạt phương khác, vừa mang đến giờ ăn, trở về nước mình, ăn uống cơm, khiếp hành.Này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc thành tích công đức trang nghiêm như thế! Lại này nữa Xá-lợi-phất, cõi nước kia hay có những loài chim mầu dung nhan kỳ diệu, như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, cùng Mạng. Rất nhiều thứ chim này, ngày đêm sáu thời, hót báo cáo hòa nhã, giờ ấy diễn xướng năm căn, năm lực, bảy Bồ-đề phần, tám thánh đạo phần. Các pháp như vậy ấy, chúng sanh ngơi nghỉ nước cơ nghe music này rồi, thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Này Xá-lợi-phất, ông chớ cho rằng chim này thiệt là vì tội báo sinh ra. Tại sao thế? bởi cõi nước của Phật kia không tồn tại ba ác đạo. Này Xá-lợi-phất, cõi nước của Phật cơ còn không mang tên của ác đạo, huống chi lại sở hữu thật. Những thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà ước ao cho giờ Pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động những hàng cây báu và các lưới báu, phát ra âm nhạc vi diệu, giống hệt như trăm ngàn thứ music đồng trỗi một lượt. Ai nghe giờ này rồi, tự nhiên và thoải mái đều sanh chổ chính giữa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành tích công đức nghiêm túc như thế.Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ về sao? tại sao Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu trong cả mười phương cõi nước không biến thành chướng ngại, đến nên mang tên là A Di Đà. Lại này Xá-lợi-phất, mạng sinh sống của Phật kia cùng nhân dân của Ngài, vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ kiếp, cho nên mang tên là A Di Đà. Này Xá-lợi-phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên bọn chúng đệ tử Thanh Văn gần như là bực đại A-la-hán, chẳng thể tính đếm nhưng mà biết được, các chúng Bồ-tát cũng nhiều như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia chiến thắng công đức nghiêm túc như thế! Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc, bọn chúng sanh sanh về đầy đủ là bực A-bệ-bạt-trí. Trong đó có khá nhiều vị duy nhất sanh xẻ xứ. Số đó không ít tới nỗi không thể tính đếm nhưng mà biết được, chỉ bao gồm dùng số vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ để nói. Này Xá-lợi-phất, bọn chúng sanh nghe được những điều này, phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? bởi vì được ở cùng một nơi với những bậc Thượng thiện nhơn. Này Xá-lợi-phất, không nên nhận định rằng có chút xíu nhơn duyên phước đức căn lành cơ mà được sanh về nước cơ đâu.Này Xá-lợi-phất, nếu có hàng thiện nam thiện cô bé nào nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, nhì ngày, cha ngày, tứ ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày, nhất chổ chính giữa bất loạn. Bạn ấy lúc lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng những Thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết người ấy vai trung phong không điên đảo, ngay thức thì được vãng sinh về trái đất Cực Lạc của Phật A Di Đà. Này Xá-lợi-phất. Ta thấy những điều lợi ấy bắt buộc mới nói như vậy. Nếu gồm chúng sinh như thế nào nghe ta nói đây, phải phải phát nguyện sanh về nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta bây giờ ngợi khen lợi ích về công đức tất yêu nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ở phương Đông cũng đều có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Giống hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu như ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên rứa giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin vào công đức khen ngợi cần thiết nghĩ bàn và "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở thế giới phương Nam bao gồm Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị phần lớn ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên nắm giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh các ngươi đề xuất tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn với "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở nhân loại phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị rất nhiều ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên nắm giới, nói lời thật thà như vầy: bọn chúng sanh các ngươi cần tin vào công đức khen ngợi cấp thiết nghĩ bàn và "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở nhân loại phương Bắc gồm Phật Diệm Kiên, Phật buổi tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Giống hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị hầu như ở cõi nước của mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cả tam thiên đại thiên gắng giới, nói lời thành thật như vầy: chúng sanh các ngươi đề xuất tin vào công đức khen ngợi cần yếu nghĩ bàn và "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, trái đất phương Dưới gồm Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu hết ở cõi nước của mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời trung thực như vầy: chúng sanh các ngươi đề nghị tin vào công đức khen ngợi tất yêu nghĩ bàn, và "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở quả đât phương Trên tất cả Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật hương thơm Thượng, Phật hương thơm Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp dung nhan Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu như ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên cố gắng giới, nói lời thật thà như vầy: bọn chúng sanh các ngươi nên tin vào công đức khen ngợi tất yêu nghĩ bàn, và "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ý của ông nghĩ về sao? nguyên nhân gọi là "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm"? Này Xá-lợi-phất, nếu bao gồm kẻ thiện nam fan thiện con gái nào nghe ghê này mà lại thọ trì, với nghe được thương hiệu của chư Phật, thì các thiện phái nam thiện thanh nữ ấy các được toàn bộ chư Phật hộ niệm mang lại và số đông được ko thối chuyển vị trí đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Do đó này Xá-lợi-phất, những ông hãy yêu cầu tin thừa nhận lời ta cùng lời chư Phật nói.Này Xá-lợi-phất, nếu có fan đã phân phát nguyện, sẽ phát nguyện, vẫn phát nguyện ước ao sanh về nước của Phật A Di Đà thì các người đó đều được ko thối chuyển khu vực đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc vẫn sanh, hoặc vẫn sanh về, hoặc đang sanh. Cho nên này Xá-lợi-phất, những thiện phái mạnh tử thiện nàng nhân, nếu như ai có tin tưởng hãy bắt buộc phát nguyện sanh về cõi nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta bây giờ khen ngợi công đức bắt buộc nghĩ bàn của chư Phật, những Đức Phật tê cũng ngợi khen công đức tất yêu nghĩ bàn của ta và nói như thế nầy: Đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni đã làm được những câu hỏi rất cạnh tranh làm cùng ít có; ở trong cõi nước ta Bà, trong đời ác năm trược: Kiếp trược, loài kiến trược, Phiền óc trược, bọn chúng sanh trược, Mạng trược được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp toàn bộ thế gian cực nhọc tin này.Này Xá-lợi-phất, nên tìm hiểu ta làm việc đời ác năm trược thao tác làm việc khó có tác dụng này, được trái A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nói cho toàn bộ thế gian pháp cạnh tranh tin này, thật là rất khó!Phật nói khiếp này rồi, ngài Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo, tất cả người, trời, A-tu-la... ở trần thế nghe
Phật nói rồi đều hoan lạc tin nhận, lễ Phật cơ mà lui ra.Chấm xong xuôi Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Chú Trừ toàn bộ Nghiệp Chướng Vãng sanh Tịnh Độ:
Nam tế bào a di nhiều bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha
A di rị đô bà tì
A di rị đa tất đam bà tì
A di rị đa tì ca lan đếA di rị nhiều tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ
Ta bà ha (3 lần)Kệ Tán Phật A Di Đà
A Di Đà Phật thân nhan sắc vàng,Tướng tốt bùng cháy hào quang đãng sáng ngời,Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,Mắt vào ngần, bốn đại dương long lanh,Ánh hào quang hóa rất nhiều Phật,Vô số người tình Tát hiện tại ở trong,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.Nam mô Tây Phương cực Lạc trái đất Đại tự Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)Nam tế bào A Di Đà Phật (niệm liên tục)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.