87 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Bài 17 Lớp 12 Bài 17 Có Đáp Án 2023


Câu 1:Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây:

A. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viện
B. Đến đầu tháng 3/ 1946, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.C. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.D. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 12

Câu 2:Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : "Giặc đổi, giặc dốt là ... của giặc ngoại xâm" .

A. Bạn.B. Tay sai.C. Đồng minh.D. Anh em.

Câu 3:Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?

A. Lập hũ gạo tiết kiệm.B. Tổ chức Ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.C. Tăng cường sản xuất.D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.

Câu 4:Cơ quan chuyên giải quyết nạn dốt có tên gọi là gì ?

A. Nha Học chính.B. Ty Binh dân học vụ.C. Nha Bính dân học vụ.D. Ty học vụ.

Câu 5:Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?

A. Ta chưa in được tiền mới.B. Ta không giành được quyền kiểm soát ngân hàng Đông Dương.C. Ta buộc phải chấp nhận đổng tiền mất giá "quan kim", "quốc tệ".D. Tất cả các ý trên.

Câu 6:Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?

A. Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù
B. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới
C. Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri
D. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù

Câu 7:Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến 1947 là ai?

A. Lơ-cơ-léc
B. Bô-la-éc
C. Đác-giăng-li-ơ
D. Rơ-ve.

Câu 8:Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đối phó với nhià, khó khăn như thế nào?

A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm.B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng.C. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản.D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

Câu 9:Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào:

A. “Ngày đồng tâm”.B. “Tuần lễ vàng”.C. “Quỹ độc lập”. DD. Câu B và C đúng.

Câu 10:Để kêu gọi đồng bào tham gia Bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Hồ Chủ tịch đã nói: "Một dân tộc ... là một dân tộc ... ! ". Hãy điền những từ còn thiếu.

A. Ít học, dốt.B. Dốt, yếu.C. Không học tập, không thể làm chủ đất nước mình.D. Không học tập, dốt.

Câu 11:Những thuận lợi cơ bản sau Cách mạng tháng Tám - 1945 ở nước ta là:

A. Nhân dân lao động đã giành được quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.B. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.D. Câu A, B và C đều đúng.

Câu 12:Theo quyết định của Đồng Minh, quân Anh sẽ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương từ

A. phía bắc Vĩ tuyến 16B. phía nam Vĩ tuyến 16C. phía bắc Vĩ tuyến 17D. phía nam
Vĩ tuyến 17

Câu 13:Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói?

A. Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của chính quyền mới.B. Làm cho nhân dân càng phân khởi tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh.C. Có điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất.D. Câu A và B đúng.

Câu 14:Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:

A. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.C. Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 - 1945.D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (6 - 1 - 1946).

Câu 15:Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.B. Đế quốc Anh.C. Các lực lượng phản cách mạng trong nước.D. Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

Câu 16:Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?

A. Dựa vào lòng nhiệt tình yêu nước của nhân dân.B. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31 - 1 - 1246).C. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23 - 11 - 1241),D. Tiết kiệm chi tiêu.

Câu 17:Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?

A. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới.B. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập tự do vừa giành được
C. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Anh xâm lược.D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 18:Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 chứng tỏ:

A. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.B. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.C. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.D. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

Câu 19:Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đầu của quân và dân ta ở đâu?

A. Sài Gòn - Chợ Lớn
B. Nam Bộ
C. Trung Bộ
D. Bến Tre

Câu 20:Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

A. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do.B. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.C. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng.D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

Câu 1. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : "Giặc đói, giặc dốt là ... của giặc ngoại xâm" .

A. Bạn.B. Tay sai.

C. Đồng minh.D. Anh em.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã làm gì ?

A. Sách nhiễu chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, thay đổi quốc kì, Hồ Chí Minh phải từ chức.

B. Sử dụng một bộ phận Quân đội Nhật chờ giải giáp, đánh úp trụ sở chính quyền cách mạng.

C. Ngầm giúp đỡ, trang bị vũ khí cho quân Pháp, ủng hộ các hành động khiêu khích quân sự của Pháp.

D. Cản trở vẻ mặt ngoại giao, vận động các nước lớn không công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Cuối tháng 8/1945, Quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam ?

A. Anh, Pháp.

B. Anh, Trung Hoa Dân quốc.

C. Nhật, Pháp.

D. Pháp, Trung Hoa Dân quốc.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau tháng 8/1945 là:

A. Ta đã nắm chính, quyền trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước; Đảng Cộng sản Liên Xô và Quốc tế III tích cực ủng hộ, giúp đỡ.

B. Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, rất gắn bó, ủng hộ chế độ mới ; cách mạng thế giới cũng phát triển theo hướng có lợi cho ta.

C. Cách mạng nước ta được sự ủng hộ nhiệt liệt của các nước trong phe xã hội chù nghĩa.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?

A. Ta chưa in được tiền mới.

B. Ta không giành được quyền kiểm soát ngân hàng Đông Dương.

C. Ta buộc phải chấp nhận đồng tiền mất giá "quan kim", "quốc tệ".

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khoá I là?

A. Đánh dấu sự thất bại bước đầu của bọn đế quốc, phản động tay sai trong Âm mưu chống phá chính quyền cách mạng.

B. Là một cuộc vận động chính trị rộng lớn, biểu dương khối đại đoàn kết dân tộc, ý chí quyết tâm ủng hộ chế độ mới của nhân dân ta.

C. Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho chính quyền cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên thế giới.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vì sao nói cuộc Tổng tuyển cử tháng 1 - 1946 là cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh chính trị gay go, quyết liệt ?

A. Vì lúc đó nhân dân ta hầu hết mù chữ nên việc thực hiện quyền công dân rất khó khăn.

B. Vì lúc đó Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế - tài chính, một nửa nước đã có chiến tranh.

C. Vì cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong điếu kiện các thế lực đế quốc, tay sai ráo riết chống phá chính quyền cách mạng, chống lại độc lập tự do của dân tộc ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8. Sau cuộc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban hành chính các cấp đã được thành lập ở khu vực nào ?

A. Bắc Bộ, Nam Bộ.

B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

C. Bắc Bộ, Trung Bộ.

D. Bắc Bộ, Nam Trung Bộ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9. Chính quyền cách mạng đã thực hiện các biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói ?

A. Phát động phong trào tăng gia sản xuất.

B. Chia ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng dân chủ.

C. Giúp dân khôi phục, xây dựng lại hộ thống đê diều.

D. Điều tiết lượng thóc gạo giữa các địa phương, nghiêm cấm nạn đầu cơ lương thực.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. Điền thêm từ còn thiếu trong lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch : "... , ... ngay,... nữa. Đó là khẩu hiệu cửa ta ngày nay, đó là cách thiết thực để ta giữ vững quyền tự do độc lập".

A. Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất.

B. Thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất.

C. Không bỏ hoang ruộng đất, tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất.

D. Khôi phục thuỷ lợi, tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11. Để có động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tờ báo nào đã xuất hiện ?

A. Nhành lụa.B. Nông nghiệp.

C. Tấc đất.D. Bạn dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 12. Bầu cử Quốc hội khoá I được tiến hành trong thời gian nào ? Có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội ?

A. 6/ 1/1946,233 đại biểu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13. Tháng 11/1946, ai giữ chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ?

A. Hồ Chí Minh.

B. Nguyễn Tường Tam.

C. Lê Văn Hiến.

D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tiến hành biện pháp gì để giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân sau khi giành chính quyền thắng lợi?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho người không có ruộng.

B. Lấy ruộng đất của đế quốc, địa chủ chia cho dàn nghèo.

C. Chia lại ruộng đất công, tạm cấp mộng đất bỏ hoang cho nông dân thiếu mộng.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 15.

Xem thêm: Hướng dẫn cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570es hay nhất

Cơ quan chuyên giải quyết nạn dốt có tên gọi là gì ?

A. Nha Học chính.

B. Ty Bình dân học vụ.

C. Nha Bình dân học vụ.

D. Ty học vụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 16. Thắng lợi của chính quyền cách mạng trên lĩnh vực tài chính (1946) là :

A. Nhân dân đã quyên góp được 370 kg vàng cho ngân quỹ quốc gia.

B. Nhân dân đã quyên góp được 20 triệu đổng cho "Quỹ độc lập".

C. Tiền mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã được lưu hành trong cả nước.

D. Nhân dân đã quyên góp được 40 triệu đồng cho quỹ đảm phụ quốc phòng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 17. Để kêu gọi đồng bào tham gia Bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Hồ Chủ tịch đã nói: "Một dân tộc ... là một dân tộc ... ! ". Hãy điền những từ còn thiếu.

A. Ít học, dốt.

B. Dốt, yếu.

C. Không học tập, không thể làm chủ đất nước mình.

D. Không học tập, dốt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 18. Ngày Nam Bộ kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược là ngày :

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 19. Sách lược đối ngoại của Đảng ta trong thời gian từ tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 ?

A. "Hoà Trung Hoa dân quốc, đuổi Pháp”.

B. "Hoà Trung Hoa dân quốc, đánh Pháp”.

C. "Hoà Pháp, đuổi Trung Hoa dân quốc”.

D. "Hoà hoãn với Pháp và Trung Hoa dân quốc”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 20. Cơ sở nào để ta lựa chọn sách lược hoà hoãn với Tưởng ?

A. Vì Đảng ta đã sớm nhận định Quân đội Tưởng sóm muộn rồi sẽ phải rút về nước để đối phó với phong trào cách mạng trong nước.

B. Vì quân Tưởng chưa công khai chống phá cách mạng bằng vũ lực mà chỉ xúi giục, giật dây cho bọn tay sai phản động.

C. Vì ở Nam Bộ, thực dân Pháp đã gây hấn.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


❮ Bài trước
Bài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.